شورای سیاست گذاری

دکتر اسلام ناظمی
رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر ...
ریاست ...

دکتر مرتضی سرگلزایی جوان
نماینده مرکز نوآوری و شتابدهی برنا

دکتر محمدشهرام معین
معاون مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس نیلوفر کریمی آذر
نماینده جامعه رایانش ابری ایران

دکتر ...
ریاست ...

دکتر حمیدرضا پازُکی