کمیته اجرایی

دکتر حمیدرضا پازُکی
نماینده IEEE و دبیر کمیته اجرایی

دکتر علیرضا دولت آبادی
نماینده کمیته فعالیت های آموزشی

مهندس ندا درگاهی
نماینده دبیرخانه اجرایی

مهندس احسان سلیمانیرئیس شاخه IEEE دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

مهندس الهام خزائی
عضوی کمیته اجرایی