کمیته اجرایی

دکتر حمیدرضا پازُکی
دبیر کمیته اجرایی

دکتر ...
نماینده ...

مهندس ...
...

مهندس ...
...

مهندس الهام خزائی
عضوی کمیته اجرایی