کمیته داوری

دکتر مهدی نصیری
متخصص علوم داده و کلان داده ها

دکتر صفر وفادار
متخصص هوش مصنوعی

دکتر علیرضا حکیمی
متخصص هوش مصنوعی و علم داده